Pakistan eyes exports to Central Asia and Europe through Uzbekistan