Pakistan and Uzbekistan shows resolve to enter into PTA