FM eyes investment thru Regional Economy Policy Division